ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ,
ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದದ ಕಚೇರಿ.
 
ಲಾಗಿನ್
ಲಾಗಿನ್
ಪಾಸ್ವರ್ಡ

This site will be changed to https://dlpo.karnataka.gov.in Shortly